Küçük yaşta evliliklerin sebepleri -II-

Bütün dünyada olduğu gibi Arap yarımadasında da erken evlilikler vardı, halen birçok ülkede erken evliliklere devam ediliyor. Tek sebep değil ama Ekvator bölgesi gibi Hicaz bölgesinde de küçük yaşta evliliklerin sebeplerinden biri cari iklim şartları ve bazı sosyo politik faktörlerdir. Önceki yazıda fakihlerin  genel olarak büluğ çağının kızlar […]

Küçük yaştaki evlilik, Hz. Aişe’nin evliliği ve bu konudaki görüş ayrılığına yol açan paradigma ve usul farkı

1. Evlilikle ilgili fıkhi hükümler Fakihler genellikle evlilik için büluğ çağı ile rüşd çağı arasında ayırım yaparlar. Genel kanaate göre bir erkek veya kızın evlenme ruhsatı “büluğ (ergenlik) çağı”dır. Büluğ çağına Nur (24) suresi 59. Ayette vurgu yapılmaktadır: “Sizden olan çocuklar, erginlik çağına erdikleri zaman.” Büluğ yaşını tamamlayan […]

“Sünnetü’l Arap” ve Arap olmayanların örf ve adetleri

Örf tabiatı ve tanımı gereği İslam’a aykırı olmayan toplumsal teamül ve davranışlar mecmuasıdır. Bir teamül veya davranışın “örf” sayılması için Kur’an’a ve Hz. Peygamberin sahih tatbikatına “uygun olması” şartına bakılmaz, “aykırı olmaması”na bakılır. Mecelle kaidesine göre “Bir zamanda sabit olan şeyin hilafına delil olmadıkça bekasına hükmolunur. (Madde: 10). […]

Kader üzerine (2)

Allah geleceği bilir Bundan önceki yazıda yüce Allah’ın gayb alanına giren geçmişi bildiği gibi yine gayb alanı olan geleceği de bildiğini, esasında Allamü’l ğuyub olan Allah için başka türlü düşünmenin mümkün olmadığını anlattıktan sonra, Abdulaziz Bayındır Hoca’nın kanıt olarak talep ettiği ayetlerden birine işaret etmiştik. Diğerleri yanında konumuzla […]

Kader Üzerine (1)

Eski kelami bir mesele olan “kader konusu” Müslümanların gündeminden hiç çıkmadı. İnsan eylemlerinin belirlenmişliği ile insanın kendi eylemlerinin yaratıcısı olduğu tezi arasındaki tartışma her zaman zihinleri meşgul ediyor. Bir yanında Eş’ari kelamı (son tahlilde Maturidiler de aynı tarafta), diğer yanda Mutezile’nin durduğu mesele Abdulaziz Bayındır’ın “mükellefin sorumluluğu açısından, […]